Omfattende arbeider i Oslo – se oversikt over hvordan du og din bedrift blir påvirket

0
76

Oppgradering og fornyelse av trikkeskinner, gater og byrom er godt i gang. Mandag 2. september tas den midlertidige trikketraseen i Christian Krohgs gate og Stenersgata i bruk, og opprustningen av Storgata starter for fullt. Snart er strekningen mellom Tinghuset og Tullins gate ferdig, et halvt år før tiden. Dette er to av åtte infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet som pågår i Oslogatene akkurat nå. Les mer om dem her.

Trikkeprogrammet består av tre delprosjekter: Kjøp av 87 nye, moderne trikker til Oslo, oppgradering av trikkebasene på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold – pluss en rekke små og store infrastrukturprosjekter som omfatter opprustning av trikkeskinner og oppgradering av holdeplasser, gater og byrom.

Se oversikt over status i de pågående infrastrukturprosjektene lenger ned i teksten.

MAJORSTUEN: Dette er fra gravearbeidene på Majorstuen. FOTO: Sporveien

Samlet plan for fornyelse
I Trikkeprogrammet er det laget en plan for infrastrukturoppgraderingene som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner. Flere ting blir nå gjort samtidig. I de største infrastrukturprosjektene skal hele gatens bredde få et løft med nye fortau, ny granitt, oppgraderte holdeplasser, benker og ny beplantning. Enkelte steder skal det også skiftes vann- og avløpsrør flere meter under bakken.

Trikkeskinnene i Oslo er mange steder gamle og nedslitt og trenger fornyelse. Noen steder er også avstanden mellom inngående og utgående trikkespor for smal i henhold til internasjonalt regelverk. På visse strekninger blir det derfor utført sportilpasninger for å imøtekomme tekniske krav til bredde mellom sporene, slik at to trikker kan møte hverandre uten problemer.

Testkjøring av nye trikker
Oslo kommune har gitt Sporveien ansvaret for å lede Trikkeprogrammet. Den første nye trikken er planlagt levert til Oslo for testkjøring vinteren 2020/2021, og fremdriften er god.

– Før de nye SL18-trikkene kommer for testkjøring i 2020/2021 vil de fleste infrastrukturprosjektene være ferdige. Resten ferdigstilles parallelt med innfasingen av de nye trikkene. Vi samarbeider tett med Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Ruter om gjennomføringen av alle infrastrukturprosjektene. Alt ligger dermed til rette for at testingen av de nye trikkene vil kunne gjennomføres som planlagt, sier Torgeir Kristiansen, konserndirektør kommunikasjon og samfunn i Sporveien.

Prinsens gate først ferdig
De første byggearbeidene i Trikkeprogrammet startet i 2016 og Prinsens gate ble som første ferdigstilte infrastrukturprosjekt åpnet i februar 2017. Byggherre for oppgraderingen av Prinsens gate var Bymiljøetaten, som er ansvarlig for gjennomføringen av flere store oppgraderingsprosjekter som pågår akkurat nå.

Sporveien er byggherre for gateopprustningsprosjektene som i dag foregår på to strekninger i Grefsenveien, på Majorstuen og i Frognerveien. Blant Sporveiens ferdigstilte infrastrukturprosjekter er blant annet Thereses gate, Grensen og Kirkeristen, Biermanns gate, Skøyen og Geita bru og Oslo gate, for å nevne noen.

STORGATA: Også i Storgata er store forandringer i gang. FOTO: Bymiljøetaten

Her er infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet som pågår akkurat nå:

STORGATA
Hvor: Fra Kirkeristen i vest til Nybrua i øst
Planlagt ferdig: 2021
Byggherre: Bymiljøetaten

Omfang
Trikketraseen skal oppgraderes og gaten skal få en etterlengtet opprustning. Det skal bygges to nye holdeplasser, en utenfor Oslo Legevakt som får navnet Nybrua holdeplass, og en i kvartalet mellom Ring 1 og Nygata som erstatter dagens Brugata holdeplass. Det skal utføres omfattende oppgraderinger av vann- og avløpsrørene på strekningen mellom Brugata og Hausmanns gate.

Status
For at prosjektet skal kunne arbeide uforstyrret i Storgata, blir det bygd et midlertidig spor for trikken i Hausmanns gate, Christian Krohgs gate og Stenersgata. Dette midlertidige trikkesporet tas i bruk 2. september. Etter dette starter oppgraderingen av selve Storgata og all trikkedrift flyttes over til det midlertidige trikkesporet.

Les mer: Om prosjekt Storgata

TINGHUSET–TULLINS GATE
Hvor: Fra Professor Aschehougs plass og Tinghuset til Tullins gate og Holbergs plass
Planlagt ferdig: Høsten 2019
Byggherre: Bymiljøetaten

Omfang
Trikketraseen mellom Professor Aschehougs plass og Holbergs plass er rustet opp. Det er også lagt nye vann- og avløpsrør og etablert overvannsanlegg på strekningen. Tilsvarende arbeider er utført i Rosenkrantz gate og på Professor Aschehougs plass.

Status
Prosjektet er stort sett ferdigstilt. Trikketraseen og gaten er rustet opp og C.J. Hambros plass har fått en oppgradering. I uke 33 blir det buss for trikk på strekningen mens det legges trikkeskinner og monteres strømførende kabler foran nybygde juridisk fakultet. Mandag 19. august kjører igjen trikken på komplett skinnegang. I slutten av september åpner permanente Tullinløkka holdeplass foran nye juridiske fakultet, som er bygd på Tullinløkka. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av oktober i år, seks måneder før opprinnelig planlagt.

Les mer: Om prosjekt Tinghuset-Tullins gate

FROGNERVEIEN
Hvor: Mellom Balders gate og Frogner plass og stedvis fra Balders gate til Solli plass
Planlagt ferdig: Høsten 2019
Byggherre: Sporveien

Omfang
Infrastrukturen er slitt og trikkeskinner og fundamentplate må oppgraderes. I tillegg til oppgradering av trikketraseen, forlenges Elisenberg holdeplass og gaten reasfalteres. Fortauet blir reasfaltert etter behov. Sporarbeider skal gjennomføres for å unngå møtekonflikter for trikken og det er stilt krav til bredere fortau på strekningen. Trikken vil kjøre på enkeltspor i anleggsperioden.

Status
Andre og siste fase i prosjektet startet i midten av mai i år og pågår nå på begge trikkespor mellom Frogner plass og Frognerveien 48. I denne fasen vil trikkesporet i retning sentrum tas først, og nytt spor bygges på nytt betongfundament i henhold til teknisk regelverk. Utgående trikkespor i retning Frogner plass bygges på eksisterende betongfundament. Arbeidene er snart ferdige.

Les mer: Om prosjekt Frognerveien

GREFSENVEIEN mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass
Hvor: Mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass
Planlagt ferdig: Våren 2020
Byggherre: Sporveien

Omfang
Skinnegangen er slitt og må fornyes. Det er behov for å bygge ny fundamentplate på hele strekningen. Fortauet fra Myrerskogveien til Kjelsåsalléen holdeplass skal utvides og det blir bil og trikk i felles kjørefelt i utgående kjøreretning mot Kjelsås. På samme strekning skal trikkesporet sideforskyves inntil 15 cm for å øke avstanden mellom to trikker som møter hverandre.

Status
Arbeidet med legging av trikkeskinner er godt i gang. Asfalteringsarbeider er påbegynt. I desember i år opphører enveiskjøringen i Grefsenveien og det åpnes for trafikk i begge retninger mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Inn- og utkjøringen ved Kjelsåsveien/Midtoddveien kan dermed stenges, til slik situasjonen var før byggestart. Etter nyttår i 2020 starter montering av strømledninger til trikken på hele strekningen, fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass.

Les mer: Om prosjekt Grefsenveien

GREFSENVEIEN mellom Storo og Disen
Hvor: Mellom Storokrysset og Disen vendesløyfe
Planlagt ferdig: Våren 2020
Byggherre: Sporveien

Omfang
Hele trikkeinfrastrukturen skal oppgraderes. Strekningen får nye fortau, ny belysning og universelt utformede holdeplasser. Det skal etableres sykkelfelt ut av Storokrysset i retning Kjelsås. Det er omfattende vann- og avløpsarbeider i prosjektet, deriblant utskifting av en nær 100 år gammel vannledning.

Status
Et fordrøyningsanlegg på Disen er ferdigstilt og lukket og området blir nå satt tilbake og skal tilsåes. Et ledningsanlegg i Engveien er ferdigstilt, men det gjenstår noen tilkoblingsarbeider. Det er støpt trikkeplate i kvartalet Storo–Disen, og kantstein for fortau er satt på de to nederste kvartalene – mot nord.

Les mer: Om prosjekt Grefsenveien

MAJORSTUEN
Hvor: Majorstukrysset og området rundt Valkyrie plass og Kirkeveien
Planlagt ferdig: 2020
Byggherre: Sporveien

Omfang
I Majorstukrysset skal det tilrettelegges for bedre fremkommelighet. Trikkespor skal oppgraderes og det skal skiftes ut over 100 år gamle rør i Bogstadveien og gjennom krysset ved Kirkeveien og Sorgenfrigata. Ett trikkespor skal bli til to i Bogstadveien, som også skal få nye holdeplasser. Arbeidene vil i hovedsak foregå i områdene rundt Valkyrie plass, samt i øverste del av Bogstadveien og Kirkeveien. Snumuligheten for trikken har forsvunnet på Majorstuen, slik at alle vogner som kommer opp Bogstadveien og Valkyriegata må fortsette ned mot Frogner og motsatt. I første fase av prosjektet påvirker dette kun linje 19.

Status
Byggearbeidene startet med fjerning av asfalt og rivearbeider øverst i Bogstadveien mot Kirkeveien. Gaten er nå sperret for biltrafikk. Arbeidet med å legge ny vannledning og skifte gamle vannrør er i gang. Fase 2 i prosjektet omfatter arbeider i kryssene fra Bogstadveien ut i Kirkeveien og Bogstadveien/Sorgenfrigata. Fase 3 av byggearbeidene skal foregå i Valkyriegata.

Les mer: Om prosjekt Majorstuen

BISPEGATA
Hvor: Fra Kong Håkon 5.s gate til Oslo gate og krysset med St. Halvards gate
Planlagt ferdig: 2020
Byggherre: Bymiljøetaten

Omfang
Det skal etableres ny trikketrasé som binder sammen Oslo gate i Gamlebyen og Dronning Eufemias gate i Bjørvika. På strekningen skal det tilrettelegges for sykkel med adskilte sykkelfelt i begge retninger. Oslo torg, som ligger i krysset mellom Bispegata og Oslo gate, skal reetableres.

Status
Første fase av arbeidet med boring av stålkjernepeler er stort sett gjennomført. Et større område er dermed klart for betongplaten som skal sikre en solid fundamentering av nye Bispegata. Gaten blir med dette godt rustet til å tåle fremtidig bruk av trikk, buss, syklende og fotgjengere. Boring av stålkjernepeler for resten av første fase pågår i juli, og vil for neste fase kunne starte opp i august. Frem til den tid vil større områder klargjøres for boring, slik at man sikrer raskest mulig fremdrift i dette arbeidet.

Les mer: Om prosjekt Bispegata

THORVALD MEYERS GATE
Hvor: Fra Hesselbergs gate i nord til litt nedenfor Søndre gate i sør
Planlagt ferdig: Våren 2021
Byggherre: Bymiljøetaten

Omfang
Trikk og fotgjengere skal prioriteres og både gaten, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes. Den midtre delen av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold (særlig østsiden). Gjennomkjøring for bil og parkering blir fjernet slik at det blir god fremkommelighet for både trikk og fotgjengere. Trikken kjører på enkeltspor i Thorvald Meyers gate i anleggsperioden.

Status
Første etappe med arbeider har i hovedsak foregått på utgående spor i den midtre delen av strekningen, ved Olaf Ryes plass. Holdeplassen Olaf Ryes plass ligger inne i anleggsområdet og er derfor stengt i denne fasen. Det er blant annet fjernet trikkespor og støpt fundamentplate for trikken, samt lagt nye trikkeskinner. Når arbeidet i den midtre delen er ferdig, starter arbeidene i nedre del av gaten fra Olaf Ryes plass ned mot Nybrua. Dette arbeidet er planlagt med oppstart i januar 2020.

Les mer: Om prosjekt Thorvald Meyers gate

Gjennom Trikkeprogrammet skapes Fremtidens byreise
Oppgraderte gater, fortau og byrom legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Begrepet «Fremtidens byreise» omfatter alt Trikkeprogrammet består av.

– Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Det betyr at kunder og reisende om få år kan glede seg til nye, moderne trikker, et kollektivtilbud med plass til flere og en investering som er økonomisk forsvarlig. Det er forståelig at mange synes det er krevende å bo og bevege seg i områder der det bygges og er redusert fremkommelighet. Vi forstår at dette kan være utfordrende og beklager ulempene som anleggsarbeidene medfører. På den annen side håper vi at de fleste vil kunne glede seg over sluttresultatene og til at Oslo får en nye og moderne trikkepark, sier Torgeir Kristiansen i Sporveien.